Malmin lentoaseman ystävät ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Malmin lentoaseman ystävät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä jäsenistölle taloudellista hyötyä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä muita kentän toimintaa edistäviä tapahtumia
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tehdä aloitteita eri viranomaisille
 • olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi myös järjestää asianmukaisella luvalla mm. arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Jäsenet


Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset (yksityis-, yhdistys-, ja yritysjäsenet), kunnia- ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy. Kunniajäseneksi hyväksymisen päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Yhdistyksen varsinaisen ja kannatusjäsenen on suoritettava liittymismaksu ja vuosittain yhdistyksen jäsenmaksu. Jäsenmaksut päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsen- ja liittymismaksusta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti.


Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa tehtyä kunniajäsenehdotusta.


Yhdistyksen varsinaisilla ja kunniajäsenillä on yhtäläinen äänioikeus. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokoukset


Helmi-maaliskuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • toimintakertomus;
 • tilinpäätös ja tilikertomus;
 • tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;

Loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • hallituksen puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten vaali;
 • kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
 • jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus niin päättää. Hallitus katsoo siihen olevan aihetta, jos joko vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.


Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava Malmin lentoaseman ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

10§
Kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

11§
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei säännöissä nimenomaan toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12§
Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on tarkastettava neljän (4) viikon kuluessa kokouksen päättämisen jälkeen. Tämän jälkeen pöytäkirjat ovat nähtävissä Malmin lentoaseman ilmoitustaululla.

Hallitus

13§
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa joka vuosi erovuoron perusteella täydennettävä hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksesta aina puolet ovat erovuoroisia. Hallituksen tehtävänä on:

 • yhdistyksen päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen;
 • yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely;
 • yhdistyksen taloudenhoidon valvonta;
 • yhdistyksen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitysten laadinta;
 • yhdistyksen edustuksesta päättäminen;
 • toimikuntien ja toimihenkilöiden toiminnan valvominen;
 • toimikuntien toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten hyväksyminen;
 • yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilikertomuksen laatiminen;

14§
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) - kaksitoista (12) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan:

 • varapuheenjohtajan, joka huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt;
 • sihteerin, joka pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, huolehtii kokouskutsuista ja muista ilmoituksista sekä yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja arkistosta;
 • rahastonhoitajan, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatii tilinpäätöksen sekä vastaa yhdistyksen jäsenrekisteristä .

15§
Hallitus on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta ilmoitettu tavalla, joka on sovittu hallituksen järjestäytymiskokouksessa ja läsnä on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänet mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

16§
Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen hallitus valita yhdistykselle toimihenkilöitä tai toimikuntia. Hallitus voi myös antaa tehtäviä jäsenille.

Hallinto ja talous

17§
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

18§
Toimihenkilöt valitaan toimikaudeksi kerrallaan, ellei tehtävä liity jonkin määrätyn suunnitelman hoitamiseen tai toteuttamiseen, jolloin henkilöä valittaessa voidaan päättää toisin.

19§
Perustellusta syystä voi hallitus vapauttaa toimihenkilön kesken toimikautta. Hänen tilalleen tulee hallituksen valita uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen tai sen jäsenen erottaa yhdistyksen kokous. Erottamisesta on mainittava kokouskutsussa.

20§
Yhdistyksen taloudenhoitoa valvovat tilintarkastajat, joille rahastonhoitajan on toimitettava tilit viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

Erityisiä määräyksiä

21§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.

22§
Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Purkamis- tai säännönmuutosehdotus on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljelle jääneet varat yhdistyksen kokouksen määräämälle taholle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.