Museovirasto: Malmin lentoasemaa koskeva yleiskaavavalitus on aiheellinen ja perusteltu

1.9.2004

Museoviraston lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Malmin lentoaseman ystävät ry:n Yleiskaava 2002:ta koskevasta valituksesta:

Valitus Malmin lentoaseman käsittelystä Helsingin yleiskaavassa on perusteltu

Museovirasto on 24.8.2004 antanut Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon kahdesta valituksesta, jotka koskevat Helsingin kaupunginvaltuuston päätöstä hyväksyä Helsingin yleiskaava 2002 -ehdotus. Valitukset kohdistuvat Pajamäen Patterinmäen ja Malmin lentoaseman alueisiin. Malmin lentoaseman ystävät ry:n valitusta Museovirasto pitää rakennuskulttuurin ja kulttuurimaiseman suojelun osalta aiheellisena ja perusteltuna. Museovirasto on ottanut kantaa Malmin lentoasemaan Helsingin kaupungille osoitetuissa lausunnoissaan Helsingin yleiskaava 2002 -luonnokseen ja yleiskaava 2002 -ehdotukseen. Lausunnoissaan Museovirasto on todennut, että Malmin lentoasema rakennuksineen ja kiitoratoineen muodostaa liikennehistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtuurihistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden. Kohteen valtakunnallinen merkitys sivuutetaan yleiskaavan selostuksessa kokonaan. Museovirasto esitti, että yleiskaavaehdotuksessa esitetty asumista tarkoittava aluevaraus poistetaan ja alue varataan nykyiseen käyttöönsä. Malmin lentoaseman merkitystä kansainvälisesti arvokkaana kohteena osoittaa sen nimeäminen vuonna 2003 World Monuments Watch -ohjelman luetteloon maailman uhanalaisista kulttuurikohteista, yhtenä harvoista modernin arkkitehtuurin edustajista. Uudenmaan maakuntakaavan laatimisen yhteydessä Malmin lentoasemalle on etsitty korvaavia vaihtoehtoja, kuitenkin tuloksetta. Helsingin yleiskaava 2002 -ehdotuksen lähtökohtana on ollut lentokenttätoimintojen siirtäminen muualle ja alueen osoittaminen asuinkäyttöön. Mahdollisuuksia ja tarvetta säilyttää ilmailutoiminta Malmilla pysyvästi ja sen vaikutuksia aluerakenteeseen ei ole missään yhteydessä tutkittu vakavasti ja riittävästi. Yleiskaava 2002 ei riittävällä pysyvyydellä turvaa lentoaseman kulttuurihistoriallisesti erityisen merkittävän kokonaisuuden arvoa, jonka muodostavat lentoaseman rakennukset, kiitoradat ja alueen käyttö alkuperäisessä tarkoituksessa. Yleiskaavaratkaisu ei tue pyrkimyksiä kunnostaa lentoaseman rakennuksia tai kehittää alueen toimintamuotoja sekä nähtävyysarvoa nykyistä monipuolisempaan, sen historialliset lähtökohdat huomioivaan suuntaan.

Lisätietoja:
tutkija Erkki Härö, puh. (09) 4050 9475, erkki.haro(at)nba.fi