Malmin lentoaseman kohtalo yhä avoinna

Lehdistötiedote 17.1.2005 klo 21:00
julkaisuvapaa heti

Helsingin kaupunginhallituksen päätös ja perustelut Malmin lentoaseman toiminnan ennenaikaiseksi lopettamiseksi eivät kestä lähempää tarkastelua. Päätös on hätiköity ja kaupungin täysin yksipuolisesti tekemä, toteaa Malmin lentoaseman ystävät ry. Asia ei ole yksin kaupungin päätettävissä.

Yhdistys jatkaa toimintaansa kentän nykykäytön turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi yhdistys korostaa, ettei Helsingin yleiskaava 2002 Malmin lentoaseman osalta ole vielä edes lainvoimainen. Asian käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa on edelleen kesken. Malmin lentoasema on voimassaolevassa kaavassa merkitty liikennealueeksi. Kenttä jatkaakin toimintaansa alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaisesti, kunnes asiaan liittyvät valitustiet on kaikki käytetty.

Yhdistys haluaa myös muistuttaa, että kenttäkokonaisuus on luokiteltu kansainvälisesti arvokkaaksi kulttuurikohteeksi. Suomen valtiota sitoo Malmin asiassa lokakuussa 2003 allekirjoitettu UNESCOn julkilausuma koskien kulttuuriperinnön tietoista tuhoamista.

Malmin lentoaseman ystävät ry on perustettu vuonna 2002. Jo 30.000 ihmistä on kirjoittanut nimensä yhdistyksen ylläpitämään nettiadressiin kentän säilyttämisen puolesta osoitteessa http://www.pelastamalmi.org.

Lisätietoja:
Tero Auranen
puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry
e-mail: Tero.Auranen(at)pelastamalmi.org
puh. 040-5729765

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote:

LVM selvittää Helsingin Malmi-päätöksen vaikutuksia

18.1.2005

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy selvittämään, mihin toimiin valtion on syytä ryhtyä Helsingin kaupunginhallituksen 17.1.2005 Malmia koskevan päätöksen johdosta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Ilmailulaitosta yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa arvioimaan Malmin kentän mahdollisesta sulkemisesta ja tähän liittyvistä korvaavista menettelyistä Ilmailulaitokselle ja Rajavartiolaitokselle aiheutuvat vaikutukset sekä kustannukset. Selvitykset valmistuvat kesään mennessä. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö pitää tarpeellisena, että Helsingin kaupunki selvittää päätöksestä alueella toimiville yrityksille aiheutuvat vaikutukset ja kustannukset. Valtio ottaa kantaa Helsingin päätökseen vasta näiden selvitysten valmistuttua.

Valtio on todennut valmiutensa luopua tietyin ehdoin Malmin lentokentästä jo vuonna 2000 laaditussa valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välisessä yhteistoiminta-asiakirjassa. Tuolloin Lipposen II –hallitus asetti luopumisen ehdoksi mm. sen, että alue kaavoitetaan asunnoiksi ja että osapuolet tekevät toteuttamiskelpoisen suunnitelman Malmin kentän korvaavista järjestelyistä. Myös valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on edellytetty Malmin lentokentälle vaihtoehtoisen sijaintipaikan selvittämistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena L u h t a s e n mukaan nämä valtiovallan aikaisemmat päätökset asiassa muodostavat lähtökohdan asian käsittelylle liikenne- ja viestintäministeriössä.

- Yksityiskohtaisesti Malmin kentän lakkauttamiseen on kuitenkin mahdollista ottaa kantaa vasta tarvittavien selvitysten valmistuttua, Luhtanen sanoo.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. 050 552 7260